Shërbime Rekrutimi

Shërbime Rekrutimi

Europe Agency sjell një nivel të lartë ekspertize në gjetjen e kandidatit më të përshtatshëm për një vend të lirë pune. Asistojmë në gjetjen e kandidateve, duke përdorur databazat tona ekzistuese ose me anë të marketingut dixhital në platforma të ndryshme apo në njoftimet e ndryshme të punës.

Gjatë këtij shërbimi, jemi gjithashtu përgjegjës për menaxhimin e gjithë procesit të punësimit të një kandidati duke përshfirë këtu orientimin dhe trajnimin e këtyre anëtarëve të rinj të stafit.

Shërbimet specifike që ofrohen nga EA:

1. Kërkimi i kandidatëve të mundshëm

2. Marketingu – shpallja e pozicioneve të lira

3. Përcaktimi i kritereve për përzgjedhjen e kandidatëve

4. Përzgjedhja e kandidatëve potencial

5. Zhvillimi i raundit të parë të intervistave

6. I paraqesim kompanive listën me kandidatët e përzgjedhur për shqyrtim të mëtejshëm

7. Organizimi i intervistave të kandidatëve të përzgjedhur me kompaninë

8. Ndihmojmë dhe këshillojmë aplikantët jo të përzgjedhur për përmirësime në të ardhmen