Menaxhim Projekti

Menaxhim Projekti

Të gjitha projektet janë një përpjekje e përkohshme për të krijuar vlerë përmes një produkti, shërbimi ose rezultati unik. Të gjithë kanë një fillim dhe një fund. Projektet gjithashtu kanë një ekip, një buxhet, një orar dhe një sërë pritshmërish që ekipi duhet të përmbushë. Çdo projekt është unik dhe ndryshon nga operacionet rutinë dhe aktivitetet e vazhdueshme të një organizate, sepse projektet arrijnë një përfundim pasi të arrihet qëllimi.

Natyra e ndryshueshme e punës për shkak të përparimeve teknologjike, globalizimit dhe faktorëve të tjerë do të thotë që, gjithnjë e më shumë, puna organizohet rreth projekteve me ekipe të bashkuara bazuar në aftësitë e nevojshme për detyra specifike.

Drejtuesit e këtyre projekteve janë Profesionistët e Projektit, njerëz të cilëve qëllimisht ose sipas rrethanave u kërkohet të sigurojnë që një ekip projekti të përmbushë qëllimet e tij. Profesionistët e projektit përdorin shumë mjete, teknika dhe qasje të ndryshme për të përmbushur nevojat e një projekti.